Så fungerar det:

1

Välj presentkort
Välj mellan 100-tals butiker & upplevelser

2

Skicka presentkortet
Leverering på några sekunder via e-mail eller SMS

3

Inlös presentkortet
Inlös presentkortet i butiken eller på webshoppen

Integritetspolicy

Integritetspolicy- Huuray.se

 

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder och affärspartners. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Huuray A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 2. 11
2500 Valby

CVR-nummer: 33948786

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via dpo@huuray.com

När du besöker huuray.se samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig, t.ex. IP-adress och cookies. Vi har nedan beskrivit vilka olika personuppgifter vi behandlar om dig, syftet, den rättsliga grunden för behandlingen och dina rättigheter i detta avseende. Detta gäller både dig som konsument och dig som är anställd hos någon av våra affärspartners och kunder.

Behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig enligt GDPR har vi följande behandlingsaktiviteter.

Besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera, vilket du kan läsa mer om i vår [cookiepolicy].

Kommunikation med potentiella kunder

När du har frågor om vår webbplats eller vill lära dig mer om våra tjänster kan du kontakta oss via:

  • Kontaktformulär
  • E-post
  • Telefon


Genom detta kommer vi att behandla dina personuppgifter så att vi kan inleda en dialog med dig, t.ex. svara på frågor om våra tjänster. Vi behandlar endast de uppgifter som du lämnar till oss i samband med vår kommunikation.

Vi kommer vanligtvis att behandla följande allmänna information: namn, e-post, telefonnummer.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi kommer att radera vår kommunikation med dig när det är klart om du vill ha våra tjänster eller inte.

Vi har möjlighet att spara dina personuppgifter en längre om det finns ett behov för det i särskilda fall.

Kunder

Vi behöver kommunicera med våra kunder för att säkerställa att tjänsten levereras på ett korrekt sätt. Genom detta kan vi komma att behandla uppgifter om namn, adress, tjänster, särskilda avtal, betalningsinformation och liknande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

När tjänsten har levererats och ärendet har avslutats kommer vi att radera personuppgifterna omedelbart efteråt.

Vårt nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som är frivilligt att anmäla sig till - du kan när som helst avregistrera dig.

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka e-post till prenumeranterna med ny information från företaget, vilket kan omfatta nytt innehåll på webbplatsen och reklam för våra tjänster.

Vi kommer endast att skicka e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta. Detta kräver inledningsvis att du anger din e-postadress, som vi sedan kommer att skicka ett e-postmeddelande till där du kan bekräfta din registrering. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt själv har anmält dig till nyhetsbrevet, dvs. gett ett aktivt samtycke.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter (dvs. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet kommer att vara artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortfarande prenumererar på nyhetsbrevet. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer vi också att sluta skicka det till dig. Om vi inte har skickat något nyhetsbrev till dig på 1 år upphör ditt samtycke att gälla på grund av vår inaktivitet.

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet lagrar vi ditt tidigare samtycke i 2 år efter att det senast användes på grund av preskription, jfr konsumentombudsmannens riktlinjer för skräppost, avsnitt 11.3.

Bokföring

Vi måste spara alla bokföringsdokument i enlighet med den danska bokföringslagen. Det innebär att vi lagrar fakturor och liknande dokument för bokföringsändamål. Detta kan omfatta allmänna personuppgifter såsom namn, adress och tjänstebeskrivning.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för bokföringsändamål är artikel 6.1.1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi lagrar denna information i minst 5 år efter det att det aktuella räkenskapsåret har avslutats.

Jobbansökningar

Vi tar emot jobbansökningar för att bedöma om de motsvarar ett anställningsbehov i vårt företag.

Om du skickar din jobbansökan till oss är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du har skickat en spontanansökan kommer HR omedelbart att bedöma om din ansökan är relevant och sedan radera dina uppgifter igen om det inte finns någon matchning.

Om du har skickat in en ansökan till ett utannonserat jobb kommer vi att radera din ansökan om du inte anställs, omedelbart efter att rätt kandidat har hittats för jobbet.

Om du är en del av en rekryteringsprocess och/eller anställs för jobbet, kommer vi att ge dig separat information om hur vi behandlar dina personuppgifter i detta sammanhang.

Personuppgiftsbiträden

Få människor kan göra allt själva, och detsamma gäller för oss. Vi har därför affärspartners och använder oss av leverantörer, varav vissa kan vara personuppgiftsbiträden.

Externa leverantörer kan t.ex. tillhandahålla system för att organisera vårt arbete, tjänster, konsulttjänster, IT-hosting eller marknadsföring.

Det är vårt ansvar att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Därför ställer vi höga krav på våra affärspartners, och våra partners måste garantera att dina personuppgifter skyddas.

Vi ingår därför avtal med företag (personuppgiftsbiträden) som hanterar personuppgifter för vår räkning för att öka säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Profilering och automatiserade beslut

Vi ägnar oss inte åt profilering eller automatiserat beslutsfattande.

Överföring till tredje land

Vi använder oss generellt av personuppgiftsbiträden inom EU/EES eller som lagrar data inom EU/EES.

I vissa fall är detta inte möjligt, i vilket fall personuppgiftsbiträden utanför EU/EES kan användas om de kan ge dina personuppgifter ett adekvat skydd.

Säkerhet vid behandling

Vi håller behandlingen av personuppgifter säker genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi har gjort riskbedömningar av vår behandling av personuppgifter och har därefter vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka säkerheten i behandlingen.

En av våra viktigaste åtgärder är att hålla våra anställda uppdaterade om GDPR genom löpande medvetenhetsträning, GDPR-kurser och genom att granska våra GDPR-procedurer med anställda.

De registrerades rättigheter

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med detta.

Rätt att se information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare uppgifter.

Rätt till rättelse (rectification)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan tiden för vår generella radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi i fortsättningen endast behandla uppgifterna - förutom för lagring - med ditt samtycke, eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på Imy.se

Återkallande av samtycke

När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska datainspektionens kontaktuppgifter på Imy.se

Kontakta oss här: dpo@huuray.com 


Uppdaterad den 2 april 2023